Tattoo

L�m th? n�o d? cu?ng duong

L�m th? n�o d? cu?ng duong

�? cu?ng duong, sinh l?c cu?ng tr�ng b?n ph?i c� ch? d? t?p luy?n v� an u?ng h?p l�.
T?p luy?n th? d?c th? thao gi�p b?n c� m?t th�n h�nh kh?e m?nh, s?c chi?n d?u tr�n chi?n tru?ng g?i chi?u cung s? l�u hon, sung hon. T?p luy?n th? thao cung r?t don gi?n b?n c� th? choi m?t s? m�n th? thao y�u th�ch, m?i tu?n kho?ng 3 l?n, m?i l?n kho?ng 45 ph�t, t�y theo t�nh tr?ng s?c kh?e m� c� ch? d? t?p luy?n ph� h?p.Th?c ph?m cu?ng duong

Testosterone l� n?i ti?t nam, nh? s? c� m?t c?a n?i ti?t n�y l�m cho s? ham mu?n t�nh d?c ? nam gi?i tang cao. Cung c� th? b?i c�c nguy�n nh�n kh�c nhu m�u kh�ng tr? v? nhi?u t?i c�c m?ch m�u v� th? hang c?a duong v?t l�m cho s? cuong c?ng b? gi?m ho?c kh�ng cuong c?ng du?c d?n d?n t?i s? th?t b?i l�m ?nh hu?ng d?n h?nh ph�c l?a d�i.

Nhi?u khi (nh?t l� ? nh?ng ngu?i cao tu?i) v� kh�ng d�p ?ng m� ph?i s? d?ng d?n c�c lo?i thu?c nhu viagra ch?ng h?n, v?a t?n ti?n song c�n mang l?i tai h?a cho s?c kh?e b?i thu?c c� nh?ng t�c d?ng ph?, nh?t l� nh?ng ngu?i m?c c�c ch?ng b?nh m?n t�nh nhu tang huy?t �p.

Hi?n nay, c�c k?t qu? nghi�n c?u khoa h?c t?i M? d� ph�t hi?n trong nhi?u lo?i th?c ph?m v?a gi�u dinh du?ng gi�p duy tr� cho s? ph�t tri?n c?a co th? v?a ch?a nh?ng ch?t gi�p k�ch th�ch tuy?n n?i ti?t c?a co th? nam s?n sinh ra testosterone hay l�m gi?m thi?u c�c ch?t c� h?i c?n tr? kh? nang m�u tr? v? duong v?t gi�p cho s? cuong c?ng, khi?n b?n t�nh du?c th?a m�n...

Chu?i l� lo?i qu? gi�u kali v� vitamin B

Cam qu�t: L� lo?i qu? ch?a nhi?u vitamin C. C�c nh� nghi�n c?u ? Tru?ng d?i h?c Texas, M? cho bi?t, khi d�n �ng nh?n du?c �t nh?t 200mg vitamin C m?i ng�y th� kh? nang s?n xu?t tinh tr�ng nhi?u hon h?n nh?ng ngu?i kh�ng an hay �t an c�c lo?i qu? n�y.

Tr�i ?t cay: L� gia v? c� ch?a nhi?u th�nh ph?n capsaicin v� ch�nh n� l� m?t h?p ch?t h�a h?c c� kh? nang gi�p l�m gi�n n? c�c m?ch m�u hay th? hang ? duong v?t khi?n m�u d?n v? l�m cho cuong c?ng gi�p tang cu?ng phong d? trong khi �n �i.

Qu? vi?t qu?t: �u?c coi nhu m?t lo?i viagra t? nhi�n cho ph�i nam m� kh�ng h? g�y ra t�c d?ng ph?. Ngu?i ta th?y qu? vi?t qu?t l� lo?i gi�u ch?t xo h�a tan n�n gi�p lo?i b? c�c cholesterol du th?a kh?i m�u tru?c khi n� h?p th? v� luu tr? ? th�nh huy?t m?ch. S? c� l?i cho vi?c kh�ng b? cholesterol x?u b�m v�o th�nh huy?t qu?n khi?n l�ng huy?t qu?n b? thu h?p, ngu?c l?i du?c gi�n n?, nhu v?y c� nghia l� m�u s? d?n v? duong v?t nhi?u hon n�n s? cuong c?ng du?c th?c hi?n t?t gi�p cho vi?c chan g?i du?c ho�n h?o. �? d?t du?c t�c d?ng t?i da c?n an qu? vi?t qu?t m?i tu?n t? 3 � 4 l?n v� an thu?ng xuy�n, d?u d?n.

Rau c?n t�y: C� kh? nang k�ch th�ch t�nh d?c t?t b?i n� c� ch?a nhi?u androsterone l� m?t hormon kh�ng m�i du?c ti?t ra ? nam gi?i th�ng qua tuy?n m? h�i c� t�c d?ng l�m cho ph? n? ph?n kh�ch.

Qu?: M�i huong c?a qu? kh�ng nh?ng gi�p ph�i m?nh h?p d?n ph? n? m� c�n gi�p h? �khuynh d?o� chuy?n �i �n t?t hon. Theo c�c nh� khoa h?c thu?c Hi?p h?i nghi�n c?u v� di?u tr? qua m�i v? ? Chicago, M? cho bi?t nh?ng ngu?i d�n �ng thu?ng xuy�n ng?i qu? s? gi�p cho tr?ng th�i cuong c?ng c?a duong v?t t?t hon so v?i nh?ng d?i tu?ng kh�ng ng?i ho?c c� ng?i �t.

Qu? sung: Trong qu? sung c� ch?a nhi?u acid amino l� ch?t du?c c�c nh� nghi�n c?u tin l� c� kh? nang l�m tang cu?ng ho?t d?ng t�nh d?c. Ngo�i ra vi?c an sung c�n gi�p cho ph�i m?nh tang cu?ng du?c phong d? trong chuy?n ?y.

Chu?i: Chu?i l� lo?i qu? gi�u kali v� vitamin B l� ch?t li?u r?t c?n thi?t cho s? s?n xu?t hormon k�ch th�ch sinh d?c nam n�n gi�p nam gi?i c� th? ki?m so�t du?c chuy?n �n �i.

Socola: L� lo?i m� ph�i d?p thu?ng g?i l� th?c ph?m c?a t�nh y�u b?i l? trong n� c� ch?a ch?t k�ch th�ch l�m tang s? nh?y c?m c?a da. Song socola c�n ch?a nh?ng h?p ch?t gi?ng nhu lo?i hormon k�ch th�ch sinh d?c du?c sinh ra trong co th? c?a d�n �ng m?i khi �y�u�.

H?i s?n: C�c lo?i d?ng v?t nhu h�u, t�m h�m c�ng nhi?u lo?i h?i s?n kh�c d?u c� t�c d?ng tang cu?ng s?c b?n b? v� kho�i c?m v� ch�ng ch?a nhi?u k?m, m?t kho�ng ch?t gi�p co th? s?n sinh ra nhi?u testosterone - ch?t k�ch th�ch sinh d?c nam.

Tr?ng: L� m�n an gi�u vitamin nh�m B l� m?t lo?i dinh du?ng c� c�ng hi?u l�m gi?m lo l?ng cung nhu s? cang th?ng. Song n� cung l� lo?i vitamin c� t�c d?ng duy tr� nhu c?u t�nh d?c cao, ngo�i ra trong l�ng d? c� ch?a vitamin E gi�p tang cu?ng sinh l� khi �y�u�.

Gan d?ng v?t: Trong gan d?ng v?t c� ch?a nhi?u th�nh ph?n glutamine l� ch?t l�m tang cu?ng h? mi?n d?ch v� khoi g?i s? ham mu?n cho ph�i m?nh.


M?t s? b�i thu?c cu?ng duong

B? ng?a c�n g?i l� con b� c�o ho?c ng?a tr?i hay du?ng lang, t�n khoa h?c l� Mantis religiosa L, thu?c h? b? ng?a Mantidae. L� lo?i c�n tr�ng c? l?n, to�n th�n d�i m�u xanh l?c, thu?ng th?y s?ng trong c�c l�m c�y hay b? b?i, th�ch nghi v?i m�i tru?ng ?m v� s�ng. B? ph?n du?c s? d?ng l�m thu?c l� c? con b? ng?a m� thu?c du?c ��ng y g?i t�n du?ng lang. C�n t? c?a con b? ng?a cung du?c thu ho?ch d�ng l�m thu?c v� thu?ng l?y t? v�o th�ng 10 d?n th�ng 1 h?ng nam.C�ch b�o ch? b? ng?a th�nh thu?c cung don gi?n. Khi b?t b? ng?a v? v?t b? h?t d?u, ch�n, c�nh v� ru?t dem rang v�ng cho thom r?i t�n b?t, c?t s? d?ng d?n. C�n t? b? ng?a sau khi thu v? cho v�o d? kho?ng 30 ph�t d? tr?ng b�n trong t? ch�n. Sau dem nu?ng v�ng ho?c sao gi�n, t�n b?t m?n. Cung c� khi l?i du?c sao v?i ru?u hay sao v?i gi?m ho?c d?t t?n t�nh.

��ng y cho r?ng du?c li?u b? ng?a c� v? ng?t, m?n, hoi tanh, t�nh b�nh kh�ng d?c. C� c�ng nang b? th?n �ch tinh, gi?m dau, ch?a ra m? h�i tr?m, d�i nhi?u v? d�m, tr? xu?t tinh s?m, li?t duong, di tinh, dau lung, kh� hu, tr? d�i d?m, d�i s�n ? ngu?i cao tu?i, ph? n? b? kinh, ch?a vi�m h?ng, tri, kinh phong, co gi?t� D�ng u?ng ho?c d?p ngo�i. Li?u d�ng trung b�nh h?ng ng�y t�y b?nh ch?ng m� s? d?ng t? 6-8g hay t? 6-12g. D�ng ngo�i t? b? ng?a d?t t?n t�nh, t�n b?t, tr?n v?i d?u d? b�i ch?a tr? m?n n?i c� m? ? tr? em. Cung c� th? s? d?ng ri�ng ho?c ph?i h?p v?i c�c v? thu?c kh�c d? tr? c�c b?nh ch?ng. �?c bi?t t? b? ng?a tr�n c�y d�u du?c g?i l� tang phi�u ti�u, d�ng ph?i h?p v?i c�c v? kh�c c� t�c d?ng b? th?n tr�ng duong�

�? tham kh?o v� �p d?ng thu?c t? b? ng?a tr? nh?ng ch?ng tr?ng hay g?p sau d�y. Xin gi?i thi?u c? th? t?ng phuong ti�u bi?u cho d? ch?n l?a ch?a tr? sao cho th�ch h?p, an to�n, hi?u qu?.

Thu?c b? th?n, tr? dau lung, d�i s�n: T? b? ng?a 30g, ba k�ch 30g, th?ch h?c 20g, d? tr?ng 20g. T?t c? th�i nh?, phoi kh�, t�n b?t m?n, tr?n b?t v?i m?t ong l�m ho�n to n?ng 6g. Ng�y u?ng 2 l?n, m?i l?n 1 vi�n chi�u v?i nu?c ru?u h�m n�ng.

Ho?c c� th? d�ng (phuong n�y r?t hi?u nghi?m d?i v?i ngu?i cao tu?i) g?m t? b? ng?a 10g, kim anh 10g, li�n tu 10g, son du?c 12g, s?c v?i 400ml nu?c c�n l?i 100ml, chia 2 l?n u?ng trong ng�y.

Tr? xu?t huy?t ? d? d�y, ph?i: L?y t? b? ng?a sao v�ng, t�n b?t. B?ch c?p 15g, s?c l?y 100ml, chia 3 ph?n; m?i ph?n nu?c thu?c b?ch c?p u?ng v?i 3g b?t b? ng?a/l?n, u?ng 3 l?n trong ng�y.

Ch?a ti?u ti?n kh�ng th�ng: T? b? ng?a 8g, ho�ng c?m 10g, n?u v?i nu?c u?ng ng�y 1 thang.

Ch?a d�i d?m: T? b? ng?a 12g, d?ng s�m 12g, ph� c? ch? 12g, �ch tr� nh�n 8g, th? ty t? 8g, ba k�ch 8g, t?t c? th�i nh?, phoi kh�, s?c u?ng ng�y 1 thang, chia 3 l?n.

Ch?a b?ch d?i, kh� hu: T? b? ng?a t?m ru?u, sao kh�, t�n nh? r�y b?t m?n. Ng�y u?ng 2 l?n, m?i l?n 8g v?i nu?c g?ng.

Theo BS. Ho�ng Tu?n Linh

**************************

M�n an b? th?n sinh tinh�? ch?a c�c ch?ng suy gi?m ham mu?n t�nh d?c, ngo�i vi?c d�ng thu?c th� c� l� m?t trong nh?ng m�n an b? du?ng r?t t?t cho nam gi?i b? suy nhu?c, li?t duong, xu?t tinh s?m. Sau d�y ch�ng t�i xin gi?i thi?u m?t s? m�n an - b�i thu?c t? c� don gi?n, d? l�m c� t�c d?ng b? th?n, tr�ng duong d? b?n d?c tham kh?o v� �p d?ng.C� tr?m den - ph?c linh: T�c d?ng �ch kh� b? huy?t, d�ng cho d?i tu?ng suy gi?m t�nh d?c, m?t m?i an ng? k�m hay qu�n. C� tr?m den 500g, ph?c linh 50g, son du?c 50g, tr?ng g� 1 qu?. G?ng s?ng 3g, h�nh 10g, mu?i, gi?m ru?u v?a d?.

Ph?c linh, son du?c t�n th�nh b?t r�y nh?. C� tr?m den d�nh v?y b? mang ru?t, r?a s?ch th�i l�t. Cho l�ng tr?ng tr?ng g�, b?t ph?c linh, son du?c, �t mu?i v?a d?m, ru?u tr?n d?u d? ng?m 20 ph�t, g?ng tuoi th�i nh? h�nh b? r? th�i nh?. Cho d?u v�o ch?o, d?u n�ng cho g?ng h�nh x�o thom r?i cho c� v�o cho d?n khi th?t tr?ng cho b?t ph?c linh, son du?c, gi?m ru?u d?o nhanh tay r?i m�c ra dia d? an ng�y an m?t l?n trong 1 th�ng.

C� m� ngu v? t?: T�c d?ng tu �m ti?m duong, �ch th?n, di?n tinh. Ch? d?nh ch?ng �m hu, duong kh�ng do sinh ho?t t�nh d?c kh�ng di?u d? (qu� nhi?u) l�m ki?t �m tinh, xu?t tinh s?m.

C� m� hoa 1 con (500g) v? con h?u 10g, th?t l?n n?c 50g, ngu v? t? 50g, long c?t 10g. Gia v? v?a d?. C� l�m s?ch cho v�o n?i h?p 20 ph�t, th?t l?n bam nh?. Long c?t v� h?u (m?u l?) nghi?n b?t r�y. Cho d?u v�o ch?o s�i xong cho th?t bam, ngu v? t?, long c?t, m?u l? v�o x�o sau d� cho d?u s?, mu?i, m� ch�nh v?a d? v�o x�o ch�n r?i m�c ra d? l�n c� m� d� h?p ch�n l� an du?c. C�ch ng�y an m?t l?n, trong 1 th�ng.

C� di?c - t�m n�n: Ch?a thi?u nang t�nh d?c. C� di?c 2 con (3 l?ng/con) nu�i 1 ng�y cho nh? h?t b�n, d�nh v�y v?y b? n?i t?ng v� m�ng den trong b?ng. T�m n�n 30g, th?t l?n n?c bam 100g, tr?ng g� 1 qu?. Ru?u vang d�nh d?u b?c t�m n�n d?o m? h�nh g?ng cho thom r?i cho l?nh, ru?u vang, c� di?c dun s�i 5 ph�t. Sau d� c� d? t�m n�n, tr?ng v�o n?i (c� th? th�m m?c nhi n?m huong) dun cho t�m n?i l�n. N�m gia v? v?a an, tu?n an 2 l?n, an trong 1 th�ng.

Theo BS. Ph� �?c Thu?n

Lam the nao de cuong duong by suu t?m
TATTOO
sukma i love u © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute